KRUG_Mission with Women

Venue: Satoshi Takamtasu residence at Grosvenor Place (Kamizono-cho)

November 9th, 2012

Hosted by Olivier Krug
Special guest: Tsurutaro Kataoka

GUESTS:

Miyu KITAYAMA
Mihyon Son
Shoko Shibusawa
Kyoco Kurokawa
Mihoro Sano
Keiko Kojima
Jun Miyachi

  • BRANDING & PRODUCING
  • - Event concept making
  • - Event production
  • - Event management
  • - Guest list
  • - PR