KRUG_Mission “TOKYO NIGHT HOPPING”

Venue: Ginza, Tokyo

2012.4.19

Hosted by Haruhiko Tateno, GOETHE chief editor
Navigator by Antoine Varlet, Krug Brand Director

GUESTS:

Kei Shibata
Shinichi Hatori
Tatsuyuki Sakakibara
Keigo Kato
Shinsuke Kanai
Hima Furuta
Yasuaki Sakyo
Keiichiro Hirano
Shigeo Goto
Hirotoshi Maruwaka

  • BRANDING & PRODUCING
  • - Event concept making
  • - Event production
  • - Event management
  • - Guest list
  • - PR