KRUG_Mission “KRUG EPHEMERAL SUMMER GARDEN”

Venue: ROKUNANA, Roppongi

July 16th 2012

Hosted by Olivier Krug

GUESTS:

Hiroshi Mizuguchi
Hitoshi Tomoda
Takuji Ishikawa
Hideto Mizuno
Tetsuya Chihara
Yuki Yoshiyama
Takayuki Fumihira
Kenichi Mori
Yuhei Kumagai
Seigen Ono
Taro Nasu
Norihito Takahashi
Motonari Ookura

  • BRANDING & PRODUCING
  • - Event concept making
  • - Event production
  • - Event management
  • - Guest list
  • - PR