KRUG_Mission in Kyoto

Venue: Koyama-en

2012.11.11

Hosted by Olivier Krug

GUESTS:

Motoharu Koyama,
Toshimi  Koyama,
Seiwemon Onishi
Yoshinori Ikeda
Takahiro Yagi
Kazumasa Hattori
Takeshi Horio
Soshin Kimura
Kunpo Sasaoka
Yasushi Nakata
Takashi Hashimoto
Jun Nakagawa
Haruhiko Tateno
Kazunori Kodate
Hiroshi Mizuguchi

  • BRANDING & PRODUCING
  • - Event concept making
  • - Event production
  • - Event management
  • - Guest list
  • - PR