KRUG_Mission “Refined Maverick”

Venue: The National Museum of Modern Art, Tokyo (MOMAT)

2013.3.18

Navigator: Kenjiro Hosaka(Curator at The National Museum of Modern Art, Tokyo )

GUESTS:

Kenjiro Hosaka
Kenichiro Mogi
Yoshio Suzuki
Koji Kkinuma
Satoshi Takamatsu
Junji Tanigawa
Ruki Matsumoto
Kazunori Kodate
Seiichi Sato
Laurent Chnassia
Akihiro Nishino
Haruhiko Tateno
Hiroshi Mizuguchi

  • BRANDING & PRODUCING
  • - Event concept making
  • - Event production
  • - Event management
  • - Guest list
  • - PR